Om merket

Balansemerket er til for både små og store kulturvirksomheter, og for både organiserende, produserende og utøvende aktører.

Illustrasjon med mange abstraherte figurer på noe som kan likne en rutsjebane. Fargene er turkis, sort, rosa, rød, lys brun, grå og hvit.

Kurs og veiledning er gratis for medlemmer av Balansekunst. Her finner du informasjon om medlemskap.

Slik oppnår du merket:

 1. Kurs
  Kulturvirksomheter som ønsker å delta i ordningen mottar kursing av Balansekunst. Kurset gjennomføres på tre timer, med formål å samtale og reflektere rundt grenser, relasjoner og makt. Vi gir også en innføring i lovverket og presenterer praktiske tiltak for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

  Som et alternativ til kursing i fysiske rom, kan kursing gjennomføres over nett. Nettbasert kursing foregår ved at hver og en i virksomheten leser, reflekterer og klikker seg gjennom vårt digitale verktøy, etterfulgt av et videomøte med rom for dialog og refleksjon i fellesskap. Her snakker vi gjerne om risikofaktorer og ideer til tiltak.
 2. Kartlegging
  Under kurset gjennomfører virksomheten en kartlegging av risikofaktorer for seksuell trakassering i virksomheten. I etterkant fortsetter ansatte i virksomheten en samtale om hvilke tiltak som kan gjennomføres for å møte de kartlagte risikoene.
 3. Tiltak
  I dialog med Balansekunst legger virksomheten en plan for gjennomføring av utvalgte tiltak, eventuelt for videreføringen av allerede eksisterende tiltak. For å oppnå merket må virksomheten ha på plass retningslinjer og grundige rutiner, ledelsen må ta tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og det må finnes en plan for videre samtaler om seksuell trakassering i virksomheten.
 4. Merke
  Ved gjennomført kursing, igangsatte tiltak og en plan for videre arbeid har virksomheten oppnådd Balansemerket. Merket tildeles med ett års varighet. Etter et år har virksomheten og Balansekunst et nytt møte hvor vi utvikler en ny plan for forebyggende arbeid.

Arbeid mot seksuell trakassering er en kontinuerlig prosess. Merket tildeles med ett års varighet. Etter et år har virksomheten og Balansekunst et nytt møte hvor vi utvikler en ny plan for forebyggende arbeid.

Med Balansemerket kommuniserer virksomheten at forebygging av seksuell trakassering er en prioritert oppgave. Merket forteller også at organisasjonen er bedre rustet til å håndtere saker knytter til seksuell trakassering. Dette gir trygghet til ansatte, frilansere og andre tilknyttede.

Balansemerket tar høyde for at kulturlivet er sammensatt av svært mange ulike aktører, både store og små og mer eller mindre formelle sammenslutninger.

Merket stiller noen overordnede krav, presentert i listen over, men det vil naturlig nok være forskjell på hvilke tiltak som treffer best og hvordan de best kan implementeres hos ulike aktører.

Eksempler på tiltak

Følgende tiltak må gjøres for å oppnå merket:

 • Kartlegge risikofaktorer.
 • Etablere eller videreutvikle og gjennomgå regler for arbeidsmiljøet. Disse retningslinjene kan gjerne adressere maktforhold og roller.
 • Etablere eller videreutvikle og gjennomgå rutiner for varsling og håndtering av saker.
 • Synliggjøre et tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering. Å delta i merkeordningen er et tiltak i seg selv, da Balansemerket kommuniserer et tydelig standpunkt til alle i og rundt virksomheten.

Eksempler på supplerende tiltak:

 • Opprette en fast rutine på samtaler om roller, grenser, maktforhold og retningslinjer i forkant av produksjoner og arrangementer, i etterkant av øvelser eller andre relevante settinger.
 • Inkludere et punkt om vern mot seksuell trakassering og diskriminering, ansvar og varslingsrutiner i kontrakter.
 • Inkludere workshops om makt, roller, grenser i relevante prosjekter, eksempelvis i mentorordninger, konferanser, festivaler.
 • Snakke om arbeidsmiljø, makt, roller, grenser og normer på internmøter og på medarbeidersamtale.
 • Gjennomføre anonyme arbeidsmiljøundersøkelser.
 • Lage en kampanje for å øke bevissthet og endringsvilje i bransjen. Fortelle historier om seksuell trakassering og diskriminering i sosiale medier.
 • Utarbeide og inkludere informasjon om forebyggende arbeid på hjemmeside.
 • Utvikle og printe opp plakater med Code of Conduct som synliggjøres i lokaler, på arrangementer og lignende.
 • Utvikle instruks om håndtering av seksuell trakassering til vakter og sikkerhetsansvarlige, og til andre som omgås publikum og gjester.
 • Inkludere retningslinjer i søknadsordninger, for eksempel i tilskuddsbrev.
 • Oppfordre tilskuddsmottakere til å gjøre tiltak.
 • Bidra til å endre kultur i bransjen ved å oppfordre samarbeidspartnere om å synliggjøre vern og varsling i kontrakter, og oppfordre andre (store) aktører til å delta i ordningen.

Utover de overordnede kravene til tiltak, vurderer den enkelte virksomhet selv hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for å møte risiko i egen virksomhet. Forebygging av seksuell trakassering er et kontinuerlig arbeid, og man kan velge seg ut et knippe tiltak per år.

Disse har oppnådd Balansemerket

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge. De har gjennomført kursing, kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak mot seksuell trakassering i virksomheten, blant annet å inkludere informasjon om retningslinjer og varsling i alle sine kontrakter og å synliggjøre organisasjonens standpunkt mot seksuell trakassering i festivalprogram og på nettside.

Den Kulturelle Skolesekken Nordland legger ved regler og rutiner knyttet til seksuell trakassering i alle kontrakter. De skal også benytte evalueringsskjema for å fange opp utøveres inntrykk og opplevelser, og gjøre samtale om arbeidsmiljø, roller og regler til rutine i forkant av alle produksjoner.

Nasjonal jazzscene Victoria har tydeliggjort vern og varslingsrutiner mot seksuell trakassering både i kontrakter med ansatte, tilsatte og bookede artister samt ved å lage og henge opp plakater i lokalet og backstage. Jevnlige samtaler blant ansatte og frivillige vil fortsette å sette fokus på hvordan å identifisere og håndtere seksuell trakassering blant gjester, og understreke at ansatte og frivillige selv skal ha det trygt på jobb.

Unge Møter Kultur (UKM) Nordland har laget en tiltaksplan som møter risikoene i egen organisasjon. Tiltakene inkluderer blant annet tydeliggjøring av roller, opprettelse av verneombud på festival for ungdom og videreutvikling av rutiner for vakthold.

Sammen med Balansekunst har Norsk Jazzforum gjennomgått og kartlagt alle deler av virksomheten, og de har sørget for klare retningslinjer og varslingsrutiner.

Notam vil synliggjøre en anonym kanal for varsling av kritikkverdige forhold, og i tillegg opprette en kanal for generell ris og ros – i tillegg til ordinære varslingskontakter. Videre vil Notam jobbe særlig med balanse i rekruttering, også på bestillingsverk, prosjekter og oppdrag. Bevisstgjørende arbeid er også en sentral del av Notams tiltaksplan. Det vil settes av tid til jevnlige samtaler om arbeidsmiljøet, blant annet kvartalsvise samtaler i forbindelse med internmøte.

MØST – Musikknettverk Østlandet har som formål å styrke, utvikle og dele kompetanse innen det frie musikkfeltet. Møst har videreutviklet og konkretisert sine retningslinjer og varslingsrutiner, og synliggjort disse på en nettside. Denne vil brukes aktivt, og ved å lenke til nettsiden i dialog med samarbeidspartnere kan MØST jobbe holdningsskapende. De har også innført fast rutine på at alle nye ansatte gjennomfører Balansemerkets nettkurs.

Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland. I likhet med MØST og RYK, har også Brak synliggjort et tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering på en landingsside som skal deles med samarbeidspartnere. De vil ha fokus på likestillings- og mangfoldsarbeid gjennom kurs og arrangement i året som kommer.

RYK — Rytmisk kompetansesenter i Nord jobber for det frie musikkfeltet i Nord-Norge. Retningslinjer og varslingsrutiner er konkretisert og synliggjort på nett, og på den måten tar RYK et tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering, og de gjør terskelen for å varsle lavere.

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz i nord. I samarbeid med RYK har de gjennomgått og spisset sine retningslinjer og varslingsrutiner og disse er synlige på nettsidene deres.

Avdeling for kulturproduksjon ved Kimen Kulturhus i Stjørdal har oppnådd merket. Artister, kunstnere og andre frilansere som gjør avtaler med Kimen vil gjøres kjent med Kimens tydelige standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering. Konkrete retningslinjer og kontakter for varsling legges som vedlegg i kontraktene. Avdelingen vil blant annet gjøre grep for å skape tryggere backstage-områder, ved å begrense tilgangen på alkohol og begrense tilgang til backstageområdet til en time etter arrangementslutt.

AKKS jobber for kjønnslikestilling på musikkfeltet. I sine eksisterende retningslinjer mot diskriminering og trakassering har AKKS blant annet konkretisert rutinene for varsling, og opprettet et eget varslingsutvalg i organisasjonen. I tillegg til at AKKS tilbyr musikkundervisning, øvingslokaler og mentoring knyttet til musikk og karriere, tilbyr AKKS også workshops om normkritiske perspektiver for å utfordre undertrykkende normer.

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Norske Dansekunstnere har utviklet tydelige retningslinjer og rutiner for håndtering av saker og konflikter. Det vil settes av tid til å samtale om regler internt en gang i året, og de vil arrangere panelsamtaler om likestilling, mangfold og antidiskriminering. I samarbeid med Balansekunst har Norske Dansekunstnere utviklet en workshop med informasjon om rettigheter som tilbys til høyskoler og universiteter.

Tempo er et kompetansesenter for musikkmiljøet i Midt-Norge og jobber for å bedre rammebetingelsene i bransjen. Tempo har gjort en grundig gjennomgang av risiko knyttet til ulike aktiviteter i virksomheten, og gjør det holdningsskapende arbeidet til rutine. De vil blant annet synliggjøre retningslinjene i alle aktuelle settinger, eksempelvis i kurs og i kontrakter. De oppnevner en HMS-ansvarlig og benytter også et anonymt avviksskjema for å senke terskelen for varsling.

Trondheim Song:Expo er en av verdens største låtskrivercamper. Regler og varslingskanaler er videreutviklet og vil gjøres godt synlig. Alle som søker om å delta på låtskrivercampen Song:Expo må signere på at de har lest og forstått Code of Conduct ved innsendelse av søknad. Det holdningsskapende arbeidet vil også synliggjøres overfor samarbeidspartnere og i søknader.

Steatornis jobber for et mer inkluderende og likestilt kulturliv, gjennom kompetanseformidling og har særlig kompetanse på inkludering på tvers av funksjonsvariasjoner. Som del av arbeidet med å oppnå Balansemerket har Steatornis deltatt på kurs, kartlagt risikoer i egen virksomhet og oppdatert sine retningslinjer for håndtering av varsler. De nye retningslinjene inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan personer som utsettes for seksuell trakassering bør gå fram for å varsle og hvordan varslingssaker håndteres i organisasjonen.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen