Om merket

Balansemerket er til for både små og store kulturvirksomheter, og for både organiserende, produserende og utøvende aktører.

Illustrasjon med mange abstraherte figurer på noe som kan likne en rutsjebane. Fargene er turkis, sort, rosa, rød, lys brun, grå og hvit.

Kurs og veiledning er gratis for medlemmer av Balansekunst. Her finner du informasjon om medlemskap.

Slik oppnår du merket:

 1. Kurs
  Kulturvirksomheter som ønsker å delta i ordningen mottar kursing av Balansekunst. Kursing foregår ved hjelp av nettkurs og en kurssamling: Hver og en i virksomheten leser, reflekterer og klikker seg gjennom Balansekunsts nettkurs, etterfulgt av en samling med rom for dialog og refleksjon i fellesskap. På den måten får vi bedre tid til å snakke sammen, framfor kurspresentasjon. Her snakker vi gjerne om risikofaktorer og ideer til tiltak.

  Vi tilbyr nettkurs om:
  1. Forebygging av seksuell trakassering (1,5 time)
  2. Normer, likestilling og mangfold (2 timer)
  3. Bevisstgjøring rundt hersketeknikker (under en time)

   Virksomheten kan velge om dere vil gjennomføre flere eller alle nettkursene i forkant av samlingen, eller om dere vil velge dere ut ett innsatsområde i første omgang.
 2. Kartlegging
  Under kurssamlingen påbegynner virksomheten en kartlegging av risikofaktorer for diskriminering og seksuell trakassering i virksomheten. I etterkant fortsetter ansatte i virksomheten samtalen om risikofaktorer og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å møte de kartlagte risikoene. Et risikokartleggingsskjema fylles ut og leveres til Balansekunst.
 3. Tiltak
  I dialog med Balansekunst legger virksomheten en plan for gjennomføring av utvalgte tiltak, eventuelt for videreføringen av allerede eksisterende tiltak. Minimumskrav for å oppnå merket:
  • Kartlegging av risiko
  • Retningslinjer mot seksuell trakassering og diskriminering
  • Varslingskanaler og rutiner for håndtering
  • Tydelig kommunisert standpunkt
  • Plan for holdningsskapende arbeid gjennom året
 4. Merke
  Ved gjennomført kursing, igangsatte tiltak og en plan for videre arbeid har virksomheten oppnådd Balansemerket. Arbeid for et tryggere miljø er en kontinuerlig prosess. Merket tildeles med to års varighet. Etter to år har virksomheten og Balansekunst et nytt møte hvor vi utvikler en ny plan for forebyggende arbeid.

Med Balansemerket kommuniserer virksomheten at forebygging av diskriminering og seksuell trakassering er en prioritert oppgave. Merket forteller også at organisasjonen er bedre rustet til å håndtere saker. Dette gir trygghet til ansatte, frilansere og andre tilknyttede.

Balansemerket tar høyde for at kulturlivet er sammensatt av svært mange ulike aktører, både store og små og mer eller mindre formelle sammenslutninger.

Eksempler på flere tiltak

 • Opprette en fast rutine på samtaler om roller, grenser, maktforhold og retningslinjer i forkant av produksjoner og arrangementer, i etterkant av øvelser eller andre relevante settinger.
 • Inkludere et punkt om vern mot seksuell trakassering og diskriminering, ansvar og varslingsrutiner i kontrakter.
 • Lage en strategi og rutine for mangfoldsbevisst rekruttering og programmering.
 • Gjennomgå tilgjengelighet i virksomheten, og gjøre grep for digital, fysisk og psykososial tilgjengelighet.
 • Lage en rutine for samtaler om tilrettelegging. Her er en sjekkliste for tilgjengelighet.
 • Inkludere workshops om makt, normer, roller, grenser i relevante prosjekter, eksempelvis i mentorordninger, konferanser, festivaler.
 • Snakke om arbeidsmiljø, makt, roller, grenser og normer på internmøter og i medarbeidersamtaler.
 • Gjennomføre en anonyme arbeidsmiljøundersøkelse.
 • Lage en kampanje for å øke bevissthet og endringsvilje i bransjen. Fortelle historier om seksuell trakassering og diskriminering i sosiale medier.
 • Utarbeide og inkludere informasjon om forebyggende arbeid på hjemmeside.
 • Utvikle og printe opp plakater med Code of Conduct som synliggjøres i lokaler, på arrangementer og lignende.
 • Utvikle instruks om håndtering av seksuell trakassering til vakter og sikkerhetsansvarlige, og til andre som omgås publikum og gjester.
 • Inkludere retningslinjer i søknadsordninger, for eksempel i tilskuddsbrev.
 • Oppfordre tilskuddsmottakere til å gjøre tiltak.
 • Bidra til å endre kultur i bransjen ved å oppfordre samarbeidspartnere om å synliggjøre vern og varsling i kontrakter, og oppfordre andre (store) aktører til å delta i ordningen.

Utover de overordnede kravene til tiltak, vurderer den enkelte virksomhet selv hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for å møte risiko i egen virksomhet. Forebygging av seksuell trakassering og diskriminering er et kontinuerlig arbeid, og man kan velge seg ut et knippe tiltak per år.

Disse har oppnådd Balansemerket

Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge. De har gjennomført kursing, kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak mot seksuell trakassering i virksomheten, blant annet å inkludere informasjon om retningslinjer og varsling i alle sine kontrakter og å synliggjøre organisasjonens standpunkt mot seksuell trakassering i festivalprogram og på nettside.

Den Kulturelle Skolesekken Nordland legger ved regler og rutiner knyttet til seksuell trakassering i alle kontrakter. De skal også benytte evalueringsskjema for å fange opp utøveres inntrykk og opplevelser, og gjøre samtale om arbeidsmiljø, roller og regler til rutine i forkant av alle produksjoner.

Nasjonal jazzscene Victoria har tydeliggjort vern og varslingsrutiner mot seksuell trakassering både i kontrakter med ansatte, tilsatte og bookede artister samt ved å lage og henge opp plakater i lokalet og backstage. Jevnlige samtaler blant ansatte og frivillige vil fortsette å sette fokus på hvordan å identifisere og håndtere seksuell trakassering blant gjester, og understreke at ansatte og frivillige selv skal ha det trygt på jobb.

Unge Møter Kultur (UKM) Nordland har laget en tiltaksplan som møter risikoene i egen organisasjon. Tiltakene inkluderer blant annet tydeliggjøring av roller, opprettelse av verneombud på festival for ungdom og videreutvikling av rutiner for vakthold.

Sammen med Balansekunst har Norsk Jazzforum gjennomgått og kartlagt alle deler av virksomheten, og de har sørget for klare retningslinjer og varslingsrutiner.

Notam vil synliggjøre en anonym kanal for varsling av kritikkverdige forhold, og i tillegg opprette en kanal for generell ris og ros – i tillegg til ordinære varslingskontakter. Videre vil Notam jobbe særlig med balanse i rekruttering, også på bestillingsverk, prosjekter og oppdrag. Bevisstgjørende arbeid er også en sentral del av Notams tiltaksplan. Det vil settes av tid til jevnlige samtaler om arbeidsmiljøet, blant annet kvartalsvise samtaler i forbindelse med internmøte.

MØST – Musikknettverk Østlandet har som formål å styrke, utvikle og dele kompetanse innen det frie musikkfeltet. Møst har videreutviklet og konkretisert sine retningslinjer og varslingsrutiner, og synliggjort disse på en nettside. Denne vil brukes aktivt, og ved å lenke til nettsiden i dialog med samarbeidspartnere kan MØST jobbe holdningsskapende. De har også innført fast rutine på at alle nye ansatte gjennomfører Balansemerkets nettkurs.

Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland. I likhet med MØST og RYK, har også Brak synliggjort et tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering på en landingsside som skal deles med samarbeidspartnere. De vil ha fokus på likestillings- og mangfoldsarbeid gjennom kurs og arrangement i året som kommer.

Musikkontoret Nord (tidligere RYK) jobber for det frie musikkfeltet i Nord-Norge. Retningslinjer og varslingsrutiner er konkretisert og synliggjort på nett, og på den måten tar RYK et tydelig standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering, og de gjør terskelen for å varsle lavere.

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz i nord. I samarbeid med RYK har de gjennomgått og spisset sine retningslinjer og varslingsrutiner og disse er synlige på nettsidene deres.

Avdeling for kulturproduksjon ved Kimen Kulturhus i Stjørdal har oppnådd merket. Artister, kunstnere og andre frilansere som gjør avtaler med Kimen vil gjøres kjent med Kimens tydelige standpunkt mot seksuell trakassering og diskriminering. Konkrete retningslinjer og kontakter for varsling legges som vedlegg i kontraktene. Avdelingen vil blant annet gjøre grep for å skape tryggere backstage-områder, ved å begrense tilgangen på alkohol og begrense tilgang til backstageområdet til en time etter arrangementslutt.

AKKS jobber for kjønnslikestilling på musikkfeltet. I sine eksisterende retningslinjer mot diskriminering og trakassering har AKKS blant annet konkretisert rutinene for varsling, og opprettet et eget varslingsutvalg i organisasjonen. I tillegg til at AKKS tilbyr musikkundervisning, øvingslokaler og mentoring knyttet til musikk og karriere, tilbyr AKKS også workshops om normkritiske perspektiver for å utfordre undertrykkende normer.

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Norske Dansekunstnere har utviklet tydelige retningslinjer og rutiner for håndtering av saker og konflikter. Det vil settes av tid til å samtale om regler internt en gang i året, og de vil arrangere panelsamtaler om likestilling, mangfold og antidiskriminering. I samarbeid med Balansekunst har Norske Dansekunstnere utviklet en workshop med informasjon om rettigheter som tilbys til høyskoler og universiteter.

Tempo er et kompetansesenter for musikkmiljøet i Midt-Norge og jobber for å bedre rammebetingelsene i bransjen. Tempo har gjort en grundig gjennomgang av risiko knyttet til ulike aktiviteter i virksomheten, og gjør det holdningsskapende arbeidet til rutine. De vil blant annet synliggjøre retningslinjene i alle aktuelle settinger, eksempelvis i kurs og i kontrakter. De oppnevner en HMS-ansvarlig og benytter også et anonymt avviksskjema for å senke terskelen for varsling.

Trondheim Song:Expo er en av verdens største låtskrivercamper. Regler og varslingskanaler er videreutviklet og vil gjøres godt synlig. Alle som søker om å delta på låtskrivercampen Song:Expo må signere på at de har lest og forstått Code of Conduct ved innsendelse av søknad. Det holdningsskapende arbeidet vil også synliggjøres overfor samarbeidspartnere og i søknader.

Steatornis jobber for et mer inkluderende og likestilt kulturliv, gjennom kompetanseformidling og har særlig kompetanse på inkludering på tvers av funksjonsvariasjoner. Som del av arbeidet med å oppnå Balansemerket har Steatornis deltatt på kurs, kartlagt risikoer i egen virksomhet og oppdatert sine retningslinjer for håndtering av varsler. De nye retningslinjene inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan personer som utsettes for seksuell trakassering bør gå fram for å varsle og hvordan varslingssaker håndteres i organisasjonen.

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge, og består av over 160 lokallag og om lag 4500 enkeltmedlemmer. De har gjort en grundig spørreundersøkelse for å samle innsikt om det sosiale miljøet. Tydelige regler for et trygt sosialt miljø og rutiner for varsling er utarbeidet og ligger tilgjengelig på FolkOrgs nettsider. Her deler de også sin risikokartlegging, slik at alle medlemmer kan lese og bevisstgjøre seg om maktforhold og risiko.

Dramatikerforbundet (NDF) er kunstnerorganisasjonen for norske dramatikere og manusforfattere. I samarbeid med andre foreninger på litteraturfeltet, har NDF utviklet retningslinjer og varslingsrutiner mot diskriminering og trakassering. Det er også opprettet en ekstern varslingstjeneste, og en veileder med informasjon om rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Den Norske Forfatterforening (DnF) organiserer skjønnlitterære forfattere som skriver for voksne. I samarbeid med andre foreninger på litteraturfeltet, har de utviklet retningslinjer og varslingsrutiner mot diskriminering og trakassering. Det er også opprettet en ekstern varslingstjeneste, og en veileder med informasjon om rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er en fagforening for sakprosaforfattere og oversettere av sakprosa. I samarbeid med andre foreninger på litteraturfeltet, har de utviklet retningslinjer og varslingsrutiner mot diskriminering og trakassering. Det er også opprettet en ekstern varslingstjeneste, og en veileder med informasjon om rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Oversetterforeningen samler norske skjønnlitterære oversettere. I samarbeid med andre foreninger på litteraturfeltet, har de utviklet retningslinjer og varslingsrutiner mot diskriminering og trakassering. Det er også opprettet en ekstern varslingstjeneste, og en veileder med informasjon om rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Tekstallianse er et nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet. I samarbeid med andre foreninger på litteraturfeltet, har de utviklet retningslinjer og varslingsrutiner mot diskriminering og trakassering. Det er også opprettet en ekstern varslingstjeneste, og en veileder med informasjon om rettigheter for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Norske barne- ungdomsbokforfattere (NBU) ivaretar norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser, og verner og fremmer norsk barne- og ungdomslitteratur. Sammen med de andre litteraturforeningene har de sørget for grundige retningslinjer og rutiner mot diskriminering og trakassering, en ekstern varslingstjeneste og en veileder rettet mot frilansere.

Forfattersentrum formidler forfattere til opplesninger, bokbad, foredrag, skrivekurs, skolebesøk, med mer, og sikrer at forfattere får riktig honorar. Sammen med de andre litteraturforeningene har de sørget for grundige retningslinjer og rutiner mot diskriminering og trakassering, en ekstern varslingstjeneste og en veileder rettet mot frilansere.

Forleggerforeningen samler norske litteraturforlag og jobber for å styrke forlagsbransjens kulturelle, rettslige og økonomiske rammevilkår. Sammen med de andre litteraturforeningene har de sørget for grundige retningslinjer og rutiner mot diskriminering og trakassering, en ekstern varslingstjeneste og en veileder rettet mot frilansere.

GramArt er en interesseorganisasjon for artister, musikere og studioprodusenter, og jobber for å sikre medlemmene gode arbeidsvilkår. Administrasjonen i GramArt har klikket seg gjennom Balansemerkets nettkurs og gjennomført en kurssamling hvor vi har reflektert rundt risikofaktorer i virksomheten og i musikkbransjen. Dette har resultert i nye og mer spissede rutiner for forebygging og håndtering av diskriminering, seksuell trakassering og annen ukultur.

Oslo Jazzfestival har siden 1986 formidlet et bredt spekter av jazzmusikk, og er en aktiv pådriver for større mangfold på feltet. I arbeidet med Balansemerket har Oslo Jazzfestival blant annet utarbeidet etiske retningslinjer med utgangspunkt i Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrenes retningslinjer og varslingsrutiner- og instruks for håndtering av disse.

NKA er en interesse- og kompetanseorganisasjon for norske kulturarrangører, som jobber for bedre rammebetingelser for feltet, og for et mangfoldig kulturtilbud. Som del av arbeidet med Balansemerket har NKA blant annet oppdatert sine etiske retningslinjer og iverksatt tiltak som årlig kartlegging av risikofaktorer, utvikling av kjøreregler for egne arrangementer og tiltak for intern kompetanseutvikling og bevisstgjøring.

Vossa Jazz har i snart 50 år har formidlet jazz, folkemusikk og verdensmusikk, samt årlige satsinger på nye prosjekt og bestillingsverk. Inkludering er en viktig del av profilen til festivalen. Arbeidet med Balansemerket har gjort at festivalen kan vise til nye varslingsrutiner, samt retningslinjer for skikk og bruk og en plan for holdningsskapende arbeid.

Black Box teater produserer og presenterer internasjonal og norsk samtidig og eksperimentell scenekunst. Gjennom arbeidet med Balansemerket har teateret blant annet revidert, og jobbet med synliggjøring av, sine varslingsrutiner, og jobbet med måter å kommunisere trygghetsskapende tiltak til publikum.

Mandaljazz er en 10 år gammel jazzfestival kjent for spesielle konsertopplevelser og en sterk miljøprofil. Festivalen drives av unge frivillige. Festivalen har revidert sine retningslinjer, laget varslingsrutiner, engasjert flere verneombud og informert de frivillige grundig om festivalens arbeid med Balansemerket.

Musikk i Nordland, Nordland fylkeskommunes fagenhet for musikk, formidler et bredt spekter av konserter til landsdelen. MiN har utviklet retningslinjer og prosedyrer for både faste ansatte og innleide aktører, og startet en satsning på intern kompetanseheving hva gjelder likestilling og mangfold.

Samspill er en interesseorganisasjon for internasjonale profesjonelle musikere i Norge. Organisasjonen har gjennomført risikokartlegging, og utarbeidet interne etiske retningslinjer og varslingsrutiner. Både engelsk og norsk versjon av disse vil synliggjøres på Samspills nettsider.

Festningen er midt-Norges største musikkfestival. Festivalen har blant annet utarbeidet festivalvettregler som kommuniseres tydelig til publikum. I tillegg har Festningen utviklet rutiner for varsling.

Trondheim Jazzfestival (Jazzfest) er en nyskapende formidler av norsk og europeisk jazz. Gjennom arbeidet med Balansemerket har festivalen blant annet utarbeidet plan for holdningsskapende arbeid og retningslinjer for håndtering av varsler. Tiltakene er publisert på Jazzfest sine nettsider.

Oslo-baserte Ultima er Nordens største festival for samtidsmusikk. Festivalen har jobbet med å tydeliggjøre sitt standpunkt om en trygg og inkluderende festival, og har oppdatert varslingsrutiner og retningslinjer som skal være lett tilgjengelig for alle som deltar på festivalen.

Borealis - en festival for eksperimentell musikk er en festival for sjangeroverskridende musikk og kunst. Festivalen finner sted i Bergen hvert år i mars. Borealis har blant annet jobbet med code of conduct, utviklet nye varslingsrutiner og arrangert kurssamlinger for stab og frivillige.

Malakoff Rockfestival inviterer hver juli til musikkfestival i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Malakoff har styrket sine rutiner og retningslinjer, og har særlig fokusert på språk og begrepsbruk i intern og ekstern kommunikasjon.

Operahuset Nordfjord er Norges eneste operahus utenfor hovedstaden, og huser et mangfold av scenekunst og kulturarrangementer. Operahuset har kartlagt egen virksomhet, og vil jobbe med å synliggjøre varslingsrutiner og retningslinjer. Som kommunalt kulturhus følger Operahuset Stad kommune sine etiske retningslinjer og varslingsrutiner.

Opera Nordfjord har siden 1998 produsert opera- og operetteforestillinger, både lokalt i Nordfjord og i form av turnévirksomhet i Sogn og Fjordane. Gjennom arbeidet med Balansemerket har operaen utformet en handlingsplan mot seksuell trakassering og diskriminering. Opera Nordfjord har utarbeidet tydelige varslingsrutiner som vil formidles til involverte i virksomheten.

Riksscenen – scene for folkemusikk og folkedans har laget kjøreregler for trygt miljø, og en publikumsplakat. I tillegg har de gjort en grundig risikokartlegging, skjerpet og terpet på varslingsrutinene, og gjennomført flere workshops og kurs.

Øyafestivalen har kurset administrasjon og arbeidsutvalg, og sendt ut nettkurs til alle de nærmere 3000 som jobber under festivalen. Listen over tiltak inkluderer retningslinjer, tiltak for god tilbakemeldingskultur og varsling internt, tiltak for representasjon i booking, og tiltak for trygghet og tilgjengelighet blant publikum.

Pstereo er musikkfestival som i august hvert år finner sted i Trondheim. Festivalen har oppdatert sine varslingsrutiner og retningslinjer, og inkluderer disse i sine arbeidsavtaler. I tillegg har Psterreo styrket sitt avviksskjema, utformet infoskriv til publikum og vaktselskap, og jobber mer aktivt med mangfoldsbevisst rekruttering.

Dansk Komponistforening forener komponister og lydkunstnere i arbeidet for gode arbeidsforhold, og for å fremme kunstmusikkens samfunnsmessige verdi. Gjennom arbeidet med Balansemerket har foreningen revidert sin samværspolitikk, utviklet tydelige retningslinjer og styrket kommunikasjonen av disse.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen