Hvor kan du få hjelp?

Har du opplevd seksuell trakassering, diskriminering eller maktmisbruk? Hva gjør du? Her finner du tips og liste over hjelpeapparat.

Å bli utsatt for seksuell trakassering, diskriminering, gjentakende kommentarer og andre former for overtramp er ofte veldig tungt. Hvordan skal man forvare seg?

Si ifra
Dersom du har mulighet, si ifra til den det gjelder. Enten der og da, eller du kan be om en prat i etterkant.

Det er imidlertid ikke alltid så lett å stå opp for seg selv. Kanskje er ikke situasjonen trygg nok. Kanskje står du i et ujevnt maktforhold med den som trakasserer.

Meld fra
Hvis det er mulig, meld fra til din leder eller en tillitsvalgt. Del det med noen du stoler på. Er du medlem i en fagforening, snakk med dem. Arbeidsgivere har plikt til å forebygge trakassering og diskriminering, og til å håndtere saker.

Skriv det ned
Skriv ned det du opplever, gjerne så raskt som mulig. Beskriv tid, sted, setting og hva som skjedde. Du kan også sette ord på hvordan dette preget deg. Nedskrevet handlingsforløp er nyttig dersom andre skal vurdere saken, og det kan også være til hjelp for å rydde i tankene i en tung emosjonell prosess. For å dokumentere tidsforløpet i saken, kan det være nyttig å sende notatet til deg selv på e-post.

Husk!
Alle har rett til et trygt arbeidsmiljø, og vernet mot seksuell trakassering, diskriminering og trakassering gjelder for alle og på alle samfunnsområder. Det finnes et hjelpeapparat som kan veilede og støtte deg i slike saker.

Her kan du få hjelp


Balansekunsts rådgivningstelefon

Tlf. 400 38 800

Balansekunst tilbyr gratis juridisk rådgivning om saker som omhandler diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er kulturutøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning av vår jurist. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.


Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du få veiledning om diskrimineringsregelverket, vurdering av saken din, innspill til hva du kan gjøre videre, og veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda.


Arbeidstilsynets telefon-, chat- og mail-tjeneste

Arbeidstilsynet kan besvare spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter og tilbyr både telefon-, chat- og mailtjeneste.


Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda behandler saker om diskriminering, seksuell trakassering og gjengjeldelse. Nemnda beskrives som et lavterskel alternativ til domstolsbehandling fordi det er gratis å melde inn saker til nemnda. Du kan velge om du vil benytte advokat og prosessen kan også gjennomføres digitalt.

Saker om diskriminering og seksuell trakassering skal ideelt sett håndteres internt i organisasjoner og på arbeidsplassen. Dersom du opplever mangelfull håndtering, er Diskrimineringsnemnda et klageorgan. Du kan melde inn både enkeltpersoner for seksuell trakassering og/eller diskriminering, og du kan melde inn arbeidsgivere du mener ikke har gjort nok for å forebygge og forhindre diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.


Politiet og domstolene

Dersom du opplever grov seksuell trakassering, seksuelle overgrep, hatytringer, utpressing eller vold, er dette brudd på straffeloven og slike lovbrudd anmeldes til politiet og behandles av domstolene. Ved politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte kan du motta informasjon og veiledning om det å anmelde.


JURK – juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.


Fagforeninger

Er du medlem av en fagforening kan du ta kontakt for rådgivning og støtte.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen