Definisjon Kvotering

Kvotering, eller positiv særbehandling som det heter i lovverket, handler om å ta grep for å sikre bedre kjønnsbalanse og representasjon av ulike grupper. Tiltaket er til for å oppveie barrierer eller ulemper.

Manglende likestilling trenger ikke å handle om bevisst diskriminering, men kan være resultat av vaner og usynlige strukturer. For eksempel er det gjerne slik at man ubevisst kjenner en dragning mot de som ligner en selv. Dette kalles homososialitet, og kan påvirke utfallet av ansettelsesprosesser – spesielt i en nettverksbasert bransje. På samme måte eksisterer det allerede mye uformell kvotering i kulturlivet; personer i maktposisjoner kan fort ende med å rekruttere venner og bekjente i sin ubevisste søken mot andre som ligner dem selv. Kvotering er et verktøy som kan hjelpe oss med å overkomme disse usynlige barrierene.

Ved moderat kvotering vurderes kandidater etter formelle kvalifikasjoner på helt vanlig vis, og i tilfeller der to eller flere kandidater har like eller tilnærmet like kvalifikasjoner, kan kandidatenes kjønn eller identitet være tunga på vektskåla. Når to kandidater begge har relevant utdanning og/eller arbeidserfaring, og er like kvalifiserte for jobben, er det relevant å vektlegge hvordan erfaringer, nettverk og perspektiver i kraft av å tilhøre en underrepresentert gruppe kan bidra positivt i staben.

Ved bruk av moderat kvotering ansetter man, med andre ord, fullt ut formelt kvalifiserte kandidater som i tillegg innehar levde erfaringer og kompetanse andre i staben ikke har.

Kontakt oss

Vil du ha Balansemerket? Ta kontakt på victoria@balansekunstprosjektet.no.

Disse har oppnådd Balansemerket

Her ser du hvilke kulturaktører som har oppnådd Balansemerket.

Balansekunst

Balansemerket er et initiativ fra Balansekunst. Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansemerket er utviklet med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet
Til toppen